Kiến thức

Ân đức của Tăng - Người giữ gìn và hoằng truyền Phật Pháp

Thứ sáu, 14/10/2021 04:02

Qua sự giảng giải của Đại dức Trụ trì chùa Ba Vàng đại chúng đã hiểu được rằng người xuất gia là trưởng tử của Như Lai, là người sống phạm hạnh, đoạn trừ tâm bất thiện và các tham cầu dục lạc để hướng tới sự thanh tịnh tối thượng

Nhân lễ giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 264 vừa qua, thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử, Đại dức Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm Chính Điện, truyền trao cho đại chúng một thời Pháp nhũ ý nghĩa về ân đức của chư Tăng.

Qua sự giảng giải minh triết của Đại dức Thích Trúc Thái Minh, đại chúng đã hiểu được rằng người xuất gia là trưởng tử của Như Lai, là người sống phạm hạnh, đoạn trừ tâm bất thiện và các tham cầu dục lạc để hướng tới sự thanh tịnh tối thượng, xuất ly khỏi tam giới.

Phật tử chùa Ba Vàng đối trước Đại đức trụ trì dâng lời tác bạch

Phật tử chùa Ba Vàng đối trước Đại đức trụ trì dâng lời tác bạch

Ngài Đạo An đặt nền móng họ Thích cho tăng sĩ Phật giáo

Chư Tăng có nhiệm vụ trụ trì, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp, giáo hóa quần sinh bằng thân giáo, khẩu giáo và tâm giáo. Do vậy, ân đức của Tăng là vô cùng lớn. Người nào niệm ân đức Tăng sẽ gặt được những quả báu tốt đẹp trong đời này và muôn đời về sau.

Chư Tăng chùa Ba Vàng trong buổi giảng Pháp ngày 23/8/Tân Sửu

Chư Tăng chùa Ba Vàng trong buổi giảng Pháp ngày 23/8/Tân Sửu

Những lời chỉ dạy của Đại dức Thích Trúc Thái Minh đã giúp tứ chúng tưới tẩm những hạt giống biết ơn, đền ơn đối với ân đức của chư Tăng, cũng như ân đức to lớn của Tổ sư Bảo Quang Tự. Sư Tổ đã để lại cho hàng hậu thế một cơ duyên to lớn để hàng hậu thế biết đến ánh sáng Phật Pháp mà tu hành để được hạnh phúc, an vui.

Phật tử nhí chùa Ba Vàng tại Kobe, Nhật Bản chắp tay cung kính hướng nghe bài pháp của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Phật tử nhí chùa Ba Vàng tại Kobe, Nhật Bản chắp tay cung kính hướng nghe bài pháp của Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Buổi giảng Pháp đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng. Mong rằng từ những lời chỉ dạy của Đại dức Thích Trúc Thái Minh, đại chúng sẽ luôn khởi niệm tri ân và kính ân, làm tất cả các việc phụng sự Tam Bảo, phụng sự chư Tăng để các Ngài có duyên tu hành, chứng đạt Thánh quả.

loading...