Kiến thức

Đức Phật dùng lý nhân duyên để giải thích điều gì?

Thứ ba, 04/02/2024 10:05

Chúng ta nói tu mà không dám nhận sự thật, cứ ôm ấp mê lầm, rồi cùng dẫn nhau đi trong luân hồi không có ngày ra.

Đức Phật dùng lý nhân duyên để giải thích thân này do nhân duyên hòa hợp mà thành, nó không tự có. Bắt đầu từ vô minh lần lần tiếp nối cho đến sanh lão bệnh tử, khiến chúng sanh đi mãi trong luân hồi sanh tử.

Chúng ta thấy thân thật là nắm tay nhau mà đi trên đường luân hồi sanh tử.

Chừng nào thấy thân này hư giả không thật, ai chửi cũng cười, mắng cũng cười, đó là ta chuẩn bị ra khỏi vòng vô minh.

Lâu nay người ta bảo giới xuất gia là giới tu để giải thoát sanh tử, như vậy tại sao chúng ta lại đồng ý đi trong sanh tử?

Ứng dụng lý nhân duyên để thấu triệt lời Phật dạy

291778590_8168252423215326_2563799341013234551_n

Đó là điểm yếu của mình.

Chúng ta nguyện thoát ly sanh tử mới cạo đầu xuất gia, bỏ cha bỏ mẹ, tất cả quyến thuộc, đi vào đạo với mục đích vạch một con đường giải thoát để cứu mình và những người thân đang trầm luân.

Ta đã nguyện như thế mà bây giờ cứ tiếp tục đi trên đường trầm luân thì chừng nào cứu được?

Qua lý nhân duyên chúng ta thấy thân này do duyên hợp tạm bợ, không thật nên không có vấn đề gì quan trọng.

Bản thân ta không thật thì việc khen chê, thương ghét cũng không thật.

Chúng đã không thật tại sao ta bị quay trong đó, không ra khỏi?

Như có người phê bình thầy hay cô tu dở quá, quí vị giận không?

Người ta nói sự thật để mình tỉnh mà lại giận, có phải vô minh không?

Chúng ta nói tu mà không dám nhận sự thật, cứ ôm ấp mê lầm, rồi cùng dẫn nhau đi trong luân hồi không có ngày ra.

Đó là chỗ hết sức quan trọng.

Vì vậy Phật nói Tứ đế, Thập nhị nhân duyên để phá chấp cho cuộc đời là vui, phá chấp cho thân này là thật.

Tất cả giáo lý của Phật đều xoay quanh con người, chỉ cho chúng ta thấy thế nào là duyên hợp, thế nào là khổ để mình biết mà thức tỉnh, không say mê trong đó nữa.

loading...