Hỏi - Đáp

Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh

Thứ hai, 13/12/2023 04:01

Hiện nay thiên tai nhân họa rất nhiều, làm thế nào biết được nơi nào an toàn, nơi nào không an toàn ạ?

Đáp: Vấn đề này nói thật ra thì an toàn hay không an toàn không phải ở ngoài thân mà là ở nội tâm. Nội tâm thanh tịnh thì an toàn, bất luận ở nơi nào cũng an toàn. Thân tâm không thanh tịnh thì không có nơi nào an toàn. Vì sao vậy? Kinh giáo Đại thừa đã nói nhiều như vậy, nói được rất tường tận như vậy, chúng ta phải có thể ghi nhớ, phải có thể ứng dụng vào trong đời sống.

Trong Kinh nói rất rõ ràng: “Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, “Cảnh tùy tâm chuyển”. Nếu cả đại địa chìm xuống nước mà thân tâm của mình bạn thanh tịnh thì bạn có thể chuyển được cảnh giới này, xung quanh đều chìm xuống nước nhưng mảnh đất nơi bạn đứng sẽ trồi lên, biến thành đảo nhỏ, bạn không chịu tai nạn này, bạn có năng lực thay đổi đại địa. Nói thật ra, đại địa xảy ra tình huống gì thì đều là do lòng người cảm ứng mà gây ra. Tâm tham của chúng sanh quá nặng thì lũ lụt kéo đến. Tâm sân hận quá nặng thì núi lửa phun trào. Hiện nay nói nhiệt độ trái đất đang tăng lên, đó là gì? Tâm sân hận quá nặng. Cho nên người học Phật phải biết, nếu tâm tham khởi lên thì lập tức nghĩ đến nước trên trái đất này dâng lên là do ai gây ra? Tâm tham của ta gây ra. Có một chút không như ý đã lập tức nổi giận, nhiệt độ trên trái đất này sẽ tăng lên. Nếu có loại tâm cảnh giác này thì đây là gì? Nhân quả, tin sâu nhân quả thì họ sẽ không dám, họ tự nhiên biết khống chế bản thân. Ngu si là nạn gió, trong tâm bất bình, cống cao ngã mạn, đây là động đất.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Phật đã nói trong “Kinh Lăng Nghiêm”, chúng tôi tin tưởng, chúng tôi không có mảy may hoài nghi, vì sao vậy? Ngài nói đến nguyên lý chung cực, vũ trụ này là “Do tâm hiện, do thức biến”. Năng hiện là tâm tánh, sở hiện là vũ trụ; năng biến là duy thức. Thức là gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bởi vì có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên đã biến Nhất Chân Pháp Giới thành Thập Pháp Giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ. Thức biến, trong thức có thiện – ác, trong tánh không có thiện – ác. Trong Thập Pháp Giới mà nói, phía trên của Tứ Thánh Pháp Giới có hai tầng là Pháp giới Phật và Pháp giới Bồ Tát, các Ngài có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, cho nên đó là Tịnh Độ. Hai tầng bên dưới là Pháp giới Duyên Giác và Pháp giới Thanh Văn, các Ngài có vọng tưởng, có phân biệt, không có chấp trước, cũng được xem là Tịnh Độ. Không có phân biệt chính là không có thiện ác. Trong Lục đạo thì sao? Đó chính là có chấp trước. Có chấp trước thì không phải là Tịnh Độ mà là Uế Độ, họ có ô nhiễm. Trong ô nhiễm có thiện có ác, cho nên thiện là ba đường thiện, ác là ba đường ác. Phải làm cho rõ điều này. Nó đến như thế nào? Vì sao lại có hiện tượng này? Ở đây nói về sự xuất hiện của vũ trụ, nguồn gốc của hiện tượng, đều là từ tâm tánh biến hiện ra.

Bổn tánh của chúng ta vốn thiện, phải biết điều này, bổn tánh vốn giác, vốn dĩ là Phật! Bạn không tin tưởng, không cung kính với Phật Bồ Tát, nhưng Phật Bồ Tát vạn phần cung kính đối với bạn, đây là thật, không phải giả. Vì sao vậy? Thành tín, cung kính là tánh đức. Người kiến tánh thì tánh đức của họ hoàn toàn hiện tiền, họ kính bạn, bạn không kính họ, vì sao bạn không kính họ? Phiền não của bạn che mờ đi tâm tánh rồi, tánh đức của bạn không khởi tác dụng, thứ khởi tác dụng là phiền não tập khí. Sự khác biệt giữa Phàm và Thánh là như vậy mà thôi! Cho nên mọi người không cần đi tìm nơi nào an toàn, mà ở tâm của bạn, tâm thanh tịnh là an toàn nhất, thiện tâm thiện ý của bạn là an toàn nhất. Cho nên nhìn thấy nhiều thiên tai nhân họa như vậy thì bạn phải từng giờ từng phút nghĩ đến đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện.

loading...