Kiến thức

Hưởng hết phước, tuổi thọ tuy còn cũng phải chết

Thứ hai, 24/01/2024 03:35

Người xưa có một câu nói rất hay: “Lộc tận nhân vong”. Lộc là gì vậy? Là phước báo.

00

Ví dụ tuổi thọ của bạn rất dài, khoảng 80 - 90 tuổi, phước báo có trong 80 - 90 tuổi của bạn, nhưng bạn không biết tiếc phước, đến 50 - 60 tuổi đã hưởng phước hết rồi.

Khi hưởng hết rồi thì tuổi thọ tuy còn nhưng cũng phải chết, vì phước không còn nữa. Từ đó cho thấy, tiếc phước rất quan trọng.

Người biết tiếc phước, tuy tuổi thọ đến rồi nhưng phước chưa hưởng hết thì họ sẽ không chết, tuổi thọ của họ tự nhiên kéo dài. Tại sao vậy?

Vì phước chưa hưởng hết, họ còn có phước dư, chúng ta thường nói “thêm phước thêm thọ”.

Thêm phước có hai phương pháp, một là tự mình biết tu phước, hai là tự mình biết tiếc phước.

Vừa biết tu phước, vừa biết tiếc phước thì tuổi thọ của họ đương nhiên sẽ kéo dài. Đây là đạo lý nhất định.

“Tiếc phước” một trong những phương pháp cải tạo vận mạng

loading...