Hỏi - Đáp

Hướng về Phật Bồ tát cầu nguyện có phải là chấp tướng không?

Thứ bảy, 08/02/2024 08:45

Hỏi: Thường hay hướng về Phật Bồ Tát hoặc thần linh cầu nguyện có phải là chấp tướng không?

Phàm phu ở trong lục đạo, không thể không chấp tướng. Sự chấp tướng này là sơ học. Nếu thường xuyên nhận sự huân tập của Kinh giáo Đại thừa, dần dần đối với tướng này bạn sẽ từng bước tan nhạt, từ chỗ chấp tướng đến không chấp tướng.

Không chấp tướng thì có còn phải lạy nữa không? Vẫn phải lạy. Vì sao vậy? Lạy cho người khác xem. Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế gian này vẫn thị hiện tám tướng thành đạo, Ngài có chấp tướng không? Bạn nói xem Ngài có chấp tướng không?

Kinh Phật nói về phúc báo tạo hình tượng Phật

279712858_175757138156146_7375222675313522334_n

Ngài không chấp tướng. Vì sao không chấp tướng mà vẫn phải hiện tướng này? Để cho chúng sanh xem, đó là lên đài biểu diễn, đó không phải thật, là muốn làm ra tấm gương tốt cho người khác xem. Đây gọi là đại từ đại bi, đây gọi là phổ độ chúng sanh.

Bạn không làm được hình tướng này thì chúng sanh không có chỗ học, họ không hiểu, cho nên Bồ Tát phải làm tấm gương tốt cho họ xem. Tuy làm ra tấm gương tốt, trong tâm hoàn toàn thanh khiết, không nhiễm mảy trần, tướng tức vô tướng, vô tướng tức tướng, tướng và vô tướng không hai, đây là chân thật không chấp tướng.

So với Tiểu thừa thì không như nhau. Tiểu thừa là không chấp tướng, họ cũng không có tướng; Bồ Tát không chấp tướng, nhưng các Ngài hiện tướng. Cho nên Bồ Tát là Trung đạo, Tiểu thừa gọi là thiên về chấp không.

loading...