Hỏi - Đáp

Kinh Phật cho người tại gia

Thứ sáu, 09/02/2024 09:45

Trì tụng kinh Phật thì không phân biệt tại gia hay xuất gia, tất cả đều được phước, được giác ngộ. Xin hỏi, phải chăng có những bộ kinh Phật dành cho người tại gia và xuất gia riêng biệt?

Hỏi: 

Tôi là Phật tử cư sĩ, trước đây chùa quê tôi không có trụ trì, chúng tôi thường tụng các kinh như Di Đà, Phổ môn, Hồng danh, Dược Sư, Địa Tạng...

Nay duyên lành có thầy về trụ trì, thầy có thỉnh bộ Kinh Phật cho người tại gia cho Phật tử chúng tôi trì tụng.

Tôi nghĩ rằng, trì tụng kinh Phật thì không phân biệt tại gia hay xuất gia, tất cả đều được phước, được giác ngộ. Xin hỏi, phải chăng có những bộ kinh Phật dành cho người tại gia và xuất gia riêng biệt?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài thường tùy duyên thuyết pháp. Nghĩa là, tùy theo hội chúng đương cơ mà Ngài nói pháp thích hợp. Có những hội chúng, Ngài thuyết pháp thiên về phương thức tu tập thiền định, chuyển hóa tâm thức để thành tựu Thánh quả v.v… cho số đông là người xuất gia. Có những hội chúng thì Ngài thuyết pháp thiên về xây dựng đạo đức, vun bồi phước báo, thiết lập bình an, hạnh phúc thế thường v.v… cho số đông là người tại gia. Tất cả những lời dạy của Đức Phật đều được chư Thánh tăng kiết tập vào Tam tạng Kinh-Luật-Luận.

Đối với tạng Kinh, đây là một đại tập thành những lời vàng của Đức Phật rất đồ sộ. Có bản kinh Phật nói cho người xuất gia, có bản kinh nói cho người tại gia, có bản kinh nói cho cả xuất gia lẫn tại gia, thậm chí Phật còn nói cho cả chư Thiên và các chúng sinh khác trong Tam giới đều nghe. Rồi có những bản kinh dài, vừa, ngắn; có những bản kinh dùng hình ảnh tương ưng thí dụ; có những bản kinh được nói theo thể thi kệ; có những bản kinh nói về chuyện tiền thân… Nếu không hội đủ nhân duyên thì đời người khó lòng đọc hết tạng Kinh, nói chi đến tạng Luật và tạng Luận; đó còn chưa nói đến Tam tạng Nam truyền, Bắc truyền hay Tạng truyền.

 Vì thế, để tạo sự thuận lợi cho hàng Phật tử tại gia, quý thầy mới tuyển chọn trong tạng Kinh và biên soạn thành Kinh Phật cho người tại gia. Căn bản vẫn là kinh Phật, đặc điểm là liên quan mật thiết đến đời sống và tu tập của người tại gia như đạo đức, xã hội, triết lý, sự nghiệp, phước báo, hạnh phúc. Xưa nay trong thiền môn Phật giáo Việt Nam (Bắc tông) chuyên trì tụng một số bộ kinh tiêu biểu như Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng…, thiết nghĩ cần mà chưa đủ. Nên Phật tử cần tụng đọc thêm Kinh Phật cho người tại gia và nhiều kinh khác nữa trong tạng Kinh (Nam và Bắc truyền) để hiểu biết thêm lời Phật dạy về thực tiễn đời sống nhằm ứng dụng hành trì phù hợp, lợi lạc viên mãn hơn.

loading...