Hỏi - Đáp

Làm thế nào để có thể tinh tấn tu hành?

Thứ hai, 12/12/2023 08:54

Mỗi lần nghe Ngài giảng khai thị thì vô cùng hoan hỉ, nhưng phát tâm tinh tấn khó duy trì được lâu. Hơn nữa, có lúc bận học hành, không có cách gì nghe giảng kinh, nên có thối chuyển. Xin hỏi phải nên giữ tâm ban đầu như thế nào để không thối chuyển?

Đáp: Vấn đề này phải có tâm nhẫn nại, trong Kinh Kim Cang có nói: “Hết thảy pháp đắc thành do nhẫn”, bạn phải có thể nhẫn. Cái mà tôi đang nói chính là tâm nhẫn nại, đừng vội, cứ tuần tự dần dần tiến. Bạn là học sinh, 16 tuổi là tuổi đi học, việc học cũng rất quan trọng, nếu học Phật mà bỏ học hành thì Phật cũng sẽ không đồng ý. Bạn nói xem vì sao Phật không đồng ý? Học Phật là việc tốt, vì sao Phật không đồng ý? Sẽ làm cho mọi người trong xã hội phê bình: “Phật giáo phá hoại gia đình, phá hoại việc học, phá hoại tiền đồ của anh, vậy anh còn tiếp tục học Phật không?” Đây chính là bạn đang phá hoại hình tượng Phật giáo rồi, cho nên Phật pháp không cho phép. Trừ phi bạn phát tâm xuất gia, cha mẹ ở nhà bạn đều đồng ý, bạn không đi học nữa, đây lại là một chuyện khác. Đã là học sinh thì học hành nhất định phải đặt lên đầu tiên, còn học Phật phải đặt ở thứ yếu, đây là thứ tự nhất định phải nắm thật rõ ràng.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Từ thời học sinh cho đến khi tốt nghiệp, bước vào xã hội, từ công việc hoặc là sự nghiệp, lúc này học Phật hãy nên chú ý đến việc phải nghe giảng kinh nhiều. Có thời gian thì nghe giảng kinh, lúc bận thì có thể buông xuống, để xây dựng tín tâm. Phải cầu lý giải chính xác, chính là trong Phật pháp nói tín, giải, xem trọng ở tín giải. Đến khi nào thì chúng ta mới thật sự lấy học Phật làm chính? Đến khi buông xuống sự nghiệp, chắc khoảng tuổi trung niên về sau, bạn buông xuống, sự nghiệp do con cái kế thừa, giao cho chúng rồi, lúc này thì được. Giống như Hoàng cư sĩ ở Singapore ngày trước, ông ấy kinh doanh khách sạn, mở chuỗi khách sạn ở rất nhiều nơi. Hiện nay ông ngoài 60 rồi, giao hết sự nghiệp cho con cái, ông cũng chẳng hỏi đến nữa. Lúc này thì có thể được, chính thức hạ công phu. Khi có nhiều việc, bạn giữ gìn tín giải không thối lui là được rồi. Học Phật như vậy khiến cho mọi người trong xã hội xem thấy cũng vô cùng hoan hỉ, vậy thì chính xác rồi.

Hiện nay bạn đang đi học, bạn học Phật thì ở trong trường bạn phải có đạo đức tốt, làm bài tập tốt, phải làm một tấm gương cho bạn học, là Bồ-tát trong hàng học sinh. Phải nên thực hành điều gì? Hành môn chính là thực hiện Đệ Tử Quy, đối với Phật pháp, bạn nghe nhiều, liễu giải nhiều, tín tâm không thối lui. Đây chính là ở giai đoạn học tập trước mắt của bạn, bạn sẽ thành công, nên học tập như vậy thì chính xác.

loading...