Kiến thức

Người niệm Phật chính là Phật

Thứ sáu, 20/10/2022 08:40

Người niệm Phật nhất định họ có cơ duyên sẽ thành Phật, tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng nghĩ đến Phật, cuối cùng nhất định sẽ thành Phật.

Audio

Rất nhiều người cho rằng pháp môn niệm Phật không rõ ràng, hoặc có người thiếu niềm tin dù họ có niệm thì cũng niệm qua loa không mấy tha thiết. Tham thiền cũng chính là niệm Phật, niệm Phật cũng chính là tham thiền, người hiểu tham thiền mới là người hiểu niệm Phật, người hiểu niệm Phật mới là người tham thiền. Tham thiền là tức thân là Phật, có thể ngay mình cũng quên luôn, thậm chí ngay Phật cũng quên, bởi vì họ tự hỏi “niệm Phật là ai”.

Người niệm Phật nhất định họ có cơ duyên sẽ thành Phật, tâm tâm niệm niệm lúc nào cũng nghĩ đến Phật, cuối cùng nhất định sẽ thành Phật. Người tham thiền lại nói cái “chẳng được” chính là Phật, bởi vì tham thiền là tìm Phật, chẳng chịu nhận mình là Phật, tham “niệm Phật là ai” tìm đến tìm lui chính là hướng ngoại rồi.

Phương pháp niệm Phật chấn động hư không pháp giới

hoa-thuong-tinh-khong-vien-tich

Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của chính mình, chẳng cần hướng ngoại mà tìm, niệm Phật chính là hoà Phật thành một phiến, nhất định vãng sinh về Tây phương Cực lạc. Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn, kết quả là thành Phật rồi, các bạn khỏi cần phải nghiên cứu tìm tòi chỉ chuyên niệm Phật cho tốt là được.

Tham thiền cũng rất tốt, nhưng tham thiền cần phải chịu khổ, thứ nhất cần phải chịu đau chân mỏi gối, thứ hai mỗi giờ khắc phải xem coi lại chính mình quét sạch các vọng tưởng, tham thiền khó hơn niệm Phật, niệm Phật dễ hơn, các bạn chưa thấy sự vi diệu thù thắng của việc niệm Phật.

Tôi nói với các bạn một câu rất chân thành, tôi làm mọi việc mà tâm luôn hoan hỷ là nhờ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Khi tôi ngủ tôi cũng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, ở trong mộng cũng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, khi đứng cũng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bất cứ lúc nào cũng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” bởi vì A Di Đà Phật hoà với tôi lại thành một.

loading...