Kiến thức

Niệm Phật cảm ứng

Thứ sáu, 25/03/2024 08:30

Không luận là kẻ sang, người nghèo hễ dốc lòng đem ba tâm chí thành hồi hướng, phát nguyện niệm Phật thì sẽ có sự cảm ứng không lường.

Sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép: “Bà Vương ở tỉnh Giang Tô, gia cảnh rất nghèo khổ, thường ngày bán dây gai để sinh sống. Bà dốc lòng tin niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Ngoài câu Phật hiệu ra bà không nghĩ điều gì khác. Một hôm bà chợt nói với người thân rằng: “Tôi vừa thấy có người cầm tràng phang đến rước, thế nên nay xin từ biệt các vị”. Ai nấy đều không tin vì thấy bà không hề có bệnh tật. Quả nhiên vài tiếng đồng hồ sau bà an tường mà qua đời”. 

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Cho dù là người thân của mình lúc sanh tiền làm việc thiện hay ác nhưng sau khi chết đi đều nên phải niệm Phật để siêu độ linh hồn họ. Trương Nguyên Thọ là người quê quán ở Tịnh Châu. Cả gia đình của Trương đều sống bằng nghề sát sanh nhưng sau khi cha mẹ qua đời thì ông phát tâm giữ gìn giới sát, dốc lòng niệm Phật để hồi hướng công đức cứu vớt song thân. Ông đúc một tượng Phật Di Đà cao ba thước để cúng dường, lễ bái. Một hôm trong giấc mộng thấy cả nhà đều có ánh sáng lạ, trong ánh sáng ấy hiện ra một đài sen và trên đài sen ấy có hơn 20 người trong đó, bỗng dưng có hai người gọi Nguyên Thọ bảo rằng: “Ta vốn là cha mẹ ngươi. Vì thuở bình sanh gây ra nghiệp sát quá nặng nên khi chết liền đọa vào địa ngục. Nhưng do nhờ công đức niệm Phật của ngươi mà sắt nóng, đồng sôi khi hành hình thì đều cảm thấy như nước lạnh vậy. Hôm qua có một sa môn thân cao ba thước đến thuyết pháp, trong đó có hơn 20 người sau khi nghe pháp đều thoát khỏi địa ngục, sắp sửa sẽ được vãng sanh về Tịnh Độ ra mắt Phật Di Đà. Do nhân duyên đó nên ta đến báo cho ngươi biết”. Nói xong xoay mặt về hướng Tây mà đi. 

loading...