Sống an vui

“Nó” không phải ở trong ta mà cũng chẳng phải ở ngoài ta

Thứ hai, 24/01/2024 08:30

Ý niệm còn đó nó cũng biết, và ý niệm rời đi “nó” cũng biết. Vì “nó” luôn có đó nên mắt liền thấy hình sắc “nó” cũng liền biết. “Nó” đó là gì? Bạn đã nhận ra được chưa?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có một “cái” luôn hiện hữu rõ ràng và soi sáng tất cả tâm pháp và sắc pháp. Vì soi sáng tâm pháp và sắc pháp nên một ý niệm nào khởi lời “nó” liền biết.

Ý niệm còn đó nó cũng biết, và ý niệm rời đi “nó” cũng biết. Vì “nó” luôn có đó nên mắt liền thấy hình sắc “nó” cũng liền biết.

Hình sắc không còn ở đó nữa “nó” cũng biết. “Nó” không phải là đối tượng của lục căn và nó cũng không phải là lục căn. “Nó” không phải ở trong ta mà cũng chẳng phải ở ngoài ta.

“Nó” đó là gì? Bạn đã nhận ra được chưa?

Nhận ra được, bạn chỉ cần một lần khẳng định lại “nó” chính là con người chân thật, là bản lai diện mục xưa này của bạn.

Và từ đây trở về sau nhận lấy “nó” là chính bạn thì dòng suối phúc lạc sẽ tuôn chảy trong bạn. Bạn sẽ chạm được sự tự do tuyệt đối, vì bạn đã sống được nơi không tướng. Không tướng này vượt lên trên cả hai tướng có và tướng không.

loading...