Kiến thức

Phật nói kinh giới đức hương

Thứ sáu, 01/03/2024 08:31

Tôi nghe như vầy một thời đức Phật du hành đến nước Xá Vệ vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc. Bấy giờ hiền giả A Nan nhàn cư một mình suy nghĩ thế nầy:

Có ba loại hương: 

Hương rễ cây,

Hương cành cây,

Hương hoa cây.

Ba loại hương nầy chỉ bay xuôi theo chiều gió, không thể bay ngược gió. Chẳng biết có loại nhã hương nào bay xuôi gió, ngược gió không? Hiền giả A Nan nhàn cư một mình tư duy qua điều ấy, nhưng không biết rõ nghĩa lý. Ngài bèn đứng dậy đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật bạch rằng: Con ngồi một mình suy nghĩ thế nầy:

Có ba loại hương:

Hương rễ cây,

Hương cành cây,

Hương hoa cây.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Ba loại hương nầy chỉ bay xuôi theo chiều gió không thể bay ngược gió. Chẳng biết có loại nhã hương nào bay xuôi gió, ngược gió không? Phật bảo A Nan: Lành thay! Lành thay! Đúng như lời ngươi hỏi, có loại hương chơn chánh bay ngược gió, bay xuôi gió. A Nan bạch Phật: Con muốn nghe biết loài hương ấy. Phật dạy: Nếu ở nơi thành nước xóm làng nào có người thiện nam thiện nữ tu hành thập thiện: Thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng không nói dối, nói hai lưỡi, nói thêm bớt, nói lời hung ác. Ý không tật đố, không sân hận, si mê. Sống cuộc sống nhơn từ đạo đức có lễ tiết. Người ấy được vô số Sa Môn Phạm Chí ở phương đông ca tụng đức hạnh. Các Sa Môn Phạm Chí nơi những phương còn lại như Nam Tây Bắc bốn góc trên dưới cũng ca ngợi đức hạnh người ấy rằng: Nơi thành nước xóm làng đó có người thiện nam thiện nữ, vâng làm mười điều thiện phụng thờ tam bảo, hiếu thuận nhơn từ đạo đức ân nghĩa, không mất lễ tiết. Hương ấy, gọi là hương bay xuôi theo chiều gió ngược lại chiều gió, xông khắp cả muôn nơi, mười phương đều ca ngợi đức hạnh và được nương nhờ. Bấy giờ Phật nói bài tụng rằng:

Tuy có hương hoa đẹp

Không thể xông ngược gió

Dầu là loại Chiên Đàn

Mưa rưới tất cả hương

Chí tánh hay hòa nhã

Hương ấy bay ngược gió

Chánh sĩ đại trượng phu

Xông khắp cả mười phương

Mộc Mật và Chiên Đàn 

Sen xanh, mưa các hương

Tất cả loại hương nầy

Giới hương rất vô thượng

Để sánh người thanh tịnh

Hành sự không phóng dật

Không rõ đường tắc nầy

Chẳng biết lối quay về

Đường nầy an vui mãi

Đường nầy rất vô thượng

Dứt hẳn các nguồn dơ

Ngăn dẹp sạch lưới ma

Dẫn lên nhà Phật đạo

Được trí tuệ vô cùng 

Lấy đây nói nghĩa kinh 

Trừ sạch tất cả tệ. 

Phật bảo A Nan: Làn hương ấy phân bủa khắp, không bị ngăn ngại bởi núi Tu Di trời đất sông ngòi, không ngăn ngại bởi bốn đại đất nước gió lửa, thông đạt tám phương, hai phương trên dưới cũng vậy. Vô lượng cõi nước đều ca ngợi đức hạnh ấy. 

- Thân không sát sanh, đời đời trường thọ, không bị hoạnh tử. 

- Người không trộm cắp, đời đời giàu có, của cải không bị thất thoát, chỉ lấy việc bố thí làm gốc. 

- Người không dâm sắc, kẻ khác không xâm hại vợ con, sở tại hóa sanh trong hoa sen. 

- Người không nói dối thì hơi miệng thường thoảng ra hương thơm, nói ra lời chi ai cũng tin nhận. 

- Người không nói hai lưỡi thì gia đình thường hòa hợp, không bị chia lìa. 

- Người không nói lời thô ác thì ngôn từ biện tài thông đạt. 

- Người không nói thêm bớt thì nói ra lời gì người nghe đều trưng cầu tin tưởng, trân quí tiếp nhận. 

- Người không tật đố, thì đời đời thân tướng đoan trang ai thấy cũng sanh lòng quí mến. 

- Người trừ được ngu si, thì phát sanh trí tuệ, ai cũng muốn đến thưa thỉnh hỏi han. 

- Người xả bỏ tà kiến thì thường ở trong chánh đạo, tùy theo những gì có được đều tự nhiên sanh trưởng. Vì thế phải bỏ tà theo đạo chơn chánh nhiệm mầu. 

Phật dạy như thế các Thầy Tỳ kheo nghe xong vô cùng hoan hỷ làm lễ lui ra. 

loading...