Hỏi - Đáp

Phật tánh là gì?

Thứ ba, 11/10/2021 09:27

Hỏi: Mẹ em hỏi Phật tánh là gì? Em không biết trả lời thế nào cho đầy đủ. Có phải là bản tánh bất sanh bất diệt, không phân biệt, không chấp trước của mỗi chúng ta không ạ?

Phật tánh tồn tại ở chúng ta là một, có sự khác nhau giữa mỗi người là do duyên và nghiệp khác nhau mà thôi.

Phật tánh tồn tại ở chúng ta là một, có sự khác nhau giữa mỗi người là do duyên và nghiệp khác nhau mà thôi.

Trả lời:

Câu hỏi này nếu trả lời cho trọn là cả một biển giáo pháp vi mật thâm áo của chư Phật. Nhưng có thể nói ngắn gọn là đại từ đại bi là Phật tánh. Mọi hữu tình đều có chủng tánh đại từ đại bi. Có một số người chủng tánh này phát tiết mạnh qua thân khẩu ý, và cụ thể qua hành động và lời nói hiền thiện trong đời sống hàng ngày.

Như vậy, để thấy được Phật tánh, hành giả luôn lấy tâm đại từ đại bi làm gốc cho tất cả mọi ý nghĩ, tư duy, lời nói và hành động ở mọi lúc mọi nơi. Tức là thân khẩu ý của hành giả tương ưng với chủng tánh này. Nếu hành giả tinh cần, thì thiện pháp chảy như một dòng suối, và an lạc xuyên suốt mọi lúc và mọi nơi. Tinh tấn liên tục như vậy, hành giả sẽ thấy được Phật tánh. Hy vọng lời chân pháp này có thể mẹ bạn tiếp nhận được. An lành nhé bạn thân mến! 

Phật tánh

Tất cả trạng thái tâm chỉ là nhất thời, không thật, vô thường, sinh rồi lại diệt (nên không thật có). Do nhân duyên mà có, tưởng điên đảo mà sinh. Duy chỉ có tình thương là biểu pháp của tánh đại từ đại bi, là chơn thật. Đó là Phật tánh. Tâm sáng suốt là tâm nhận diện, thấy biết như thật của tất cả các pháp, là như huyễn, là vô tự tánh, và cũng nhận biết một cách sáng suốt, tức là tuệ tri rằng: những cảm xúc thương xót con người, thương người, thương vật, những hành động và lời nói hiền thiện vì lợi lạc cho ai đó, cho hữu tình nào đó, và cho tất cả, là những dạng thức của thể tánh đại từ, đại bi, tức là Phật tánh.

loading...