Kiến thức

Phước trí nhị nghiêm nghĩa là gì?

Thứ sáu, 09/02/2024 10:30

Phước trí nhị nghiêm là danh hiệu của chư Phật, bậc Toàn giác, bậc Lưỡng túc tôn, viên mãn phước đức và trí tuệ. Đức Phật Thích Ca và chư Phật trong mười phương ba đời còn được gọi là bậc “Phước trí nhị nghiêm”, trí tuệ và phước đức đều tròn đầy.

Audio
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Các bậc Thánh (trong Tứ thánh như A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn) thì chưa được gọi là bậc “Phước trí nhị nghiêm”. Ngay như các bậc Thánh A-la-hán đại đệ tử của Đức Phật (ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên…), về mặt tâm giải thoát, tuệ giải thoát thì được xem ngang với Đức Phật nhưng về mặt công hạnh thì không bằng, nên chưa thể gọi là bậc “Phước trí nhị nghiêm”.

Bốn chúng đệ tử Phật (Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ) chỉ là những người đang thực hành phước trí (huệ) song tu. Nếu tu tập đúng Chánh pháp thì chắc chắn chúng ta có phần trí tuệ và phước đức. Cứ thế liên tục tu tập vun bồi phước đức và trí tuệ cho đến ngày “Phước trí nhị nghiêm”.

loading...