Kiến thức

Tứ niệm xứ

Thứ bảy, 12/09/2023 03:00

Đừng tưởng đâu vạn sự hoá “vô thường” / Khi phiền não đã lặn sâu “tiềm thức” / Khi tất cả hiện lên “gương mặt thật” / Được “chánh tri” soi sáng để tiêu trừ…

01

“Nghe” thân, thọ và “nhìn” vào tâm, pháp

Để cảm thân đau, rát, nhức, ngứa tê

Để nhìn vào tâm phiền não, u mê

Để nhận rõ những  nơi cần “khắc phục”

Với thân, thọ nghẽn tắt là vật chất

Đừng phí công “tác ý” với niệm suy

Đừng hao hơi tổn sức làm gì

Vì vật chất trị liệu bằng “vật chất”

Với tâm, pháp “dục tưởng” kia là thật

Vì muôn đời “lậu hoặc” hoá kim cương

Đừng tưởng đâu vạn sự hoá “vô thường”

Khi phiền não đã lặn sâu “tiềm thức”

Khi tất cả hiện lên “gương mặt thật”

Được “chánh tri” soi sáng để tiêu trừ…

thân, thọ và “nhìn” vào tâm, pháp

thân, thọ và “nhìn” vào tâm, pháp

thân, thọ và “nhìn” vào tâm, pháp

thân, thọ và “nhìn” vào tâm, pháp. 

loading...