Kiến thức

Công khoá niệm Phật hằng ngày cho người bận rộn

Thứ sáu, 12/09/2023 02:19

Sớm tối mỗi ngày, rửa xong, hướng về tượng Phật hoặc mặt hướng về tây, quì gối hay ngồi hay đứng ngay ngắn, chắp tay ngay ngực, mười ngón tay ngay ngắn không rỗng ở trong lòng bàn tay, tâm giữ sự quán tưởng.

Miệng niệm:

– Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo (3 lần 3 lạy).

– Nam mô đại từ đại bi bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần 3 lạy).

– Nam mô tây phương Cực Lạc thế giới tiếp dẫn đạo sư A Di Ðà Phật (3 lần 3 lạy).

Nam mô A Di Ðà Phật. (vài trăm hay vài ngàn câu, càng nhiều càng tốt) (3 lần 3 lạy).

– Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần 3 lạy).

– Nam mô Ðại Thế Chí Bồ tát (3 lần 3 lạy).

– Nam mô Thanh tịnh đại hải chúng Bồ tát (3 lần 3 lạy).

(Thế giới Cực Lạc có rất nhiều Bồ tát là thầy – bạn chúng ta. Cũng nên cần phải lạy).

– Ðệ tử (tên) nguyện qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. (1 lạy)

– Ðệ tử (tên) nguyện sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. (1 lạy)

– Ðệ tử (tên) phát bồ đề tâm, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. (1 lạy)

– Ðệ tử (tên) nguyện đem tất cả công đức làm được của ngày nay, trang nghiêm tịnh độ của Phật, trên báo đáp bốn ơn nặng, dưới cứu giúp ba đường khổ, nếu có người thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân nầy, đồng sinh nước Cực Lạc. (1 lạy)

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Thời khóa niệm buổi tối, cũng có thể thêm hồi hướng nhỏ:

– Ðệ tử (tên) xưa kia đã tạo các ác nghiệp, đều do tham sân si từ vô thỉ, sinh ra bỡi thân – miệng – ý, tất cả nay đây con đều sám hối. (1 lạy)

(Nếu có làm ác cũng có thể ở tại đây mà sám hối)

Niệm Phật định số từ ít đến nhiều, chỉ cần lấy sự thường siêng mà trì, chẳng nên gián đoạn, chẳng được mượn kế làm hỏng công phu, tối kỵ làm cho đủ vẻ, vì đủ hình thức thì khó được lợi ích thật sự.

Trích Pháp Môn Trì Danh Niệm Phật, Vãng Sanh Cực Lạc

Tác giả: Huỳnh Lão cư sĩ

Hải Huyền Viên Giáo dịch

loading...