Kiến thức

Đức Phật kia cớ sao gọi là A Di Đà? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là gì?

Thứ ba, 04/02/2024 12:15

Trong kinh Phật nói, nếu người nào nghe nói về Pháp môn Tịnh độ, nghe nói về A Di Đà Phật, liền phát tâm mong cầu, liền phát tâm cầu sanh Tịnh độ, là một người có đại phước báu.

Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, hỏi trưởng lão Xá Lợi Phất và đại chúng rằng!

Đức Phật kia cớ sao gọi là A Di Đà?

Tất cả đại chúng đều im lặng, không ai nói một lời nào! Hàm ý rằng!

Xin Ngài hãy nói đi, chúng con đều không biết, Đức Thế Tôn liền nói rằng!

Đức Phật kia cớ sao gọi là A Di Đà? Bởi vì quang minh của Ngài, biến chiếu tận hư không pháp giới, không có chổ nào ngăn ngại được, cả trời đất mênh mông vô tận, không một chổ nào mà không biến chiếu, đấy gọi là “Vô Lượng Quang”. 

Đức Thế Tôn lại nói tiếp!

Đức Phật kia cớ sao gọi là A Di Đà?

Bởi vì thọ mạng của Ngài, vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp, là vĩnh hằng, không có cách nào, tính đếm được, không những chỉ thọ mạng của Ngài, mà nhân dân trong nước của Ngài, và những chúng sanh, đang tu như chúng ta đây, nếu được vãng sanh, về Tây Phương Cực Lạc, thọ mạng đều được giống như Ngài, thọ dụng cũng y như Ngài. Đấy gọi là “Vô Lượng Thọ”. Vì thế nên Đức Phật kia được gọi là A Di Đà! Nghĩa là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang Như Lai.

Đại nguyện từ bi của Phật A Di Đà là vô tận

397946647_733859525447986_3235350397217315542_n

Vậy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là gì?

Nghĩa là, con xin trở về nương theo Phật A Di Đà, con xin gieo một cái nhân để tu hành. Để được kết quả là thành Phật. Lúc này thì nhân và quả sẽ xãy ra cùng một lúc. Gọi là niệm Phật thành Phật. 

Một câu niệm Phật giúp ta biết được, từ đâu ta đến đây, đến đây để làm gì? Sau khi chết ta đi về đâu.

Một câu niệm, A Di Đà Phật, đưa ta vượt lên trên mười pháp giới. 

Một câu niệm, A Di Đà Phật, đưa ta vượt qua 3 đại a tăng kỳ kiếp 3 Đại A Tăng Kỳ Kiếp nghĩa là gì?

Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết, ví như có một ngọn núi đá, cao 1 do tuần, nghĩa là một ngọn núi đá, cao 16 km, dài cùng 16km, có một người nào đó, cầm một mảnh vải, cứ 100 năm, lau ngọn núi đá này, qua 1 lần, lau cho đến khi nào, ngọn núi đá này mòn dần dần, cho đến khi ngọn núi này, mòn bằng phẳng với mặt đất.

Khoảng thời gian đó, được tính là 1 đại A Tăng Kỳ kiếp. 3 đại A Tăng Kỳ kiếp thì gấp 3 lần như thế, Bạn thử nghĩ xem có đáng sợ không?

Nói cách khác là, Nếu có một người đã tu đắc đạo, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, thì phải hành đạo, trong hư không pháp giới, cho đến 3 Đại A Tăng Kỳ Kiếp như vậy, mới thành được 1 vị Phật. Thời gian lâu như vậy, bạn thấy khủng khiếp biết chừng nào!

Thế thì, vì sao có những người không tin vào pháp môn niệm Phật này, vì họ không hiểu được ý nghĩa của câu A Di Đà Phật, đây là một tâm pháp.

Pháp môn này, thật là thâm sâu, không phải ai củng có thể hiểu được. Đức Phật gọi là “Nảy Phật,  Dĩ Phật sở tri” nghĩa là: Chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu hiểu được mà thôi....

Chúng ta hiện tại ở nơi đây, là phàm phu nghiệp lực, thọ mạng rất ngắn ngủi, mới tu được một chút xíu, thì thọ mạng đã hết, lại phải theo nghiệp mà lưu chuyển, một khi đầu thai chuyển kiếp, thì quên sạch hết, những gì đã tu được trong kiếp này, đời sau nhờ một chút xíu chủng tử, đã tu được trong đời quá khứ, lại được đến chùa tụng kinh, gõ mõ, chưa được bao lâu, lại tiếp tục chuyển kiếp, cứ như vậy mà sanh sanh, tử tử, may ra chỉ kết được một chút duyên, với Đức Phật A Di Đà mà thôi.

Đây là chưa nói đến, chúng ta bị nghiệp lực, dẫn dắt đi, vì khi đầu thai chuyển kiếp, nghiệp lực cũng theo ta, khi đầu thai làm một con người mới, chứng nào vẫn quàng tật ấy, lại tiếp tục tạo nghiệp, làm sao có thể gặp lại được Phật pháp. Làm sao chúng ta có thể, vượt qua được 3 Đại A Tăng Kỳ Kiếp, như Phật đã nói ở trên! Để đi giải thoát đây! Bạn hãy nghiền nghẫm cho thật kĩ, mới thấy được, trầm luân trong biển khổ sanh tử, thật là đáng sợ như thế nào!

Hành tinh này sẽ xảy ra những thay đổi kinh hoàng, nếu chúng ta không chịu tu kịp thời, để tiến hoá, để giải thoát ngay trong đời này, thì chúng ta sẽ bị bánh xe luân hồi, nghiền nát chúng ta.

Trong kinh Phật nói, nếu người nào nghe nói về Pháp môn Tịnh độ, nghe nói về A Di Đà Phật, liền phát tâm mong cầu, liền phát tâm cầu sanh Tịnh độ, là một người, có đại phước báu, chỉ cho chúng ta một con đường tắt, chỉ trong một câu, Nam Mô A Di Đà Phật này, nương vào bảng đại nguyện của A Di Đà, đưa chúng ta vượt qua 3 đại A Tăng Kỳ Kiếp.

Vượt qua muời pháp giới, đến đạo tràng của Đức Phật A Di Đà, Nhờ nương vào công đức bất khả tư nghì trong câu Nam Mô A Di Đà Phật.

Đều được độ thoát ngay trong đời này! Chấm dứt sanh tử luân hồi. Đây là Phật nói trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được...nay chúng ta đã gặp được xin hãy trân quý, đừng bỏ lỡ. 

loading...