Kiến thức

Được thân người, được nghe Phật Pháp hãy quyết chí vượt thoát sinh tử

Thứ sáu, 22/01/2024 08:30

Ta là người nào mà vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng, vô biên. Giả sử ác nghiệp có thể tướng thì tận mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi.

01

Đời trước do may mắn nào, nay được thân người, lại được nghe Phật pháp.

Nếu chẳng nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi một hơi thở ra chẳng trở lại, quyết phải thọ khổ trong vạc sôi lò than, rừng gươm, núi đao nơi địa ngục, chẳng biết phải trải qua mấy kiếp.

Dù thoát địa ngục, lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển cả, họng bé như chiếc kim, đói khát bao kiếp dài lâu.

Trong họng lửa cháy, chẳng được nghe đến chất tương hay nước, khó được no lòng chốc lát. Từ ngạ quỷ ra, lại làm súc sanh: bị người cưỡi cổ hoặc gieo thân vào bếp núc nhà người.

Dù được làm người cũng ngu si, vô trí, coi tạo nghiệp là đức năng, coi tu thiện là gông cùm.

Chẳng qua mấy mươi năm lại bị đọa lạc; trải qua kiếp số nhiều như cát bụi luân hồi lục đạo. Dù có muốn xuất ly cũng chẳng biết làm sao!

Trong sinh tử, nước mắt nhiều hơn nước sông Hằng

loading...