Kiến thức

Hạnh nguyện Quan Âm và 32 ứng hóa thân

Thứ sáu, 29/02/2024 08:09

Mẹ hiền Quán Thế Âm; Mẹ hiền Quán Thế Âm; Từ vô lượng thọ thậm thâm; Từ vô lượng pháp thắng tâm tín nguyền.

Bồ Tát Quán Thế Âm.

Bồ Tát Quán Thế Âm.

Thương con nghiệp thức đảo điên

Mẹ về vô lượng phúc duyên cứu nàn.

Hạnh nguyện thứ nhất: “Tầm thinh cứu khổ”

Pháp hoa kinh, Phổ môn quang

Tầm thinh cứu khổ đạo tràng Quán Âm

Bồ-tát thần lực thậm thâm

Đệ nhất hạnh nguyện lắng âm diệu huyền

Thương chúng sanh - Đức Mẹ hiền

Nhìn đàn con dại đảo điên thế trần

Ôm vào lòng, mẹ ân cần

Con ơi! Con hỡi vạn phần bi thương

Thân khẩu ý nghiệp vấn vương

Gieo nhơn hái quả sáu đường trầm luân

Bao đời bao kiếp xoay vần

Tìm đường tỉnh ngộ tu thân thoát sầu

Tự mình sám hối quay đầu

Làm lành lánh dữ nhịp cầu lần ra

Buông bỏ quấy ác gian tà

Nương theo hiền thiện về nhà Quán Âm

Tự lòng soi sáng mê lầm

“Phản văn tự tánh” tịch trầm tỏa hương

Thân tâm chiếu diệu chơn thường

Tự mình tỉnh thức vô thường phù vân

Lắng sầu chơn tánh pháp thân

Quán Âm Bồ-tát chân nhân Mẹ hiền.

Hạnh nguyện thứ hai: “Từ bi, Nhẫn nhục”

Đại từ bi, đại thắng duyên

Thương đời vô hạn đức hiền hằng sa

Đông Tây Nam Bắc Ta-bà

Bốn phương tám hướng rực tòa bi tâm

Ngàn tay xoa dịu âm thầm

Ngàn mắt từ ái trầm ngâm ru đời

Ầu ơ… tình mẹ ngàn khơi

Ầu ơ, tình mẹ… à ơi êm đềm

Ầu ơ… sáng tối ngày đêm

Trăm cay ngàn đắng bên thềm ru con

Thương con nghìn dặm nước non

Thương con tình mẹ lòng son đêm ngày

Thương con nghìn mắt, nghìn tay

Nơi đâu con khổ lòng này kề bên

“Nhĩ căn viên thông” vững bền

Lắng nghe vô lượng não phiền nhân gian

Trái oan chằng chịt thiên nan

Xót thương bi mẫn vô vàn niềm đau

Biết làm sao, nói làm sao…

Quán Âm Bồ-tát nhiệm mầu chứng tri

Nhẫn nhục, hỷ xả, từ bi

Tự mình soi chiếu… thoát ly khổ buồn!

Hạnh nguyện thứ ba: “Linh cảm ứng - 32 hóa thân”

Quán Âm chơn đức, chơn thường

Quán Âm linh cảm… mười phương Ta-bà

Chúng sanh khổ lụy hằng sa

Bồ-tát hiện đến kết tòa bình an

Cần Phật thân, hiện Phật thân

Bích chi, Thanh văn hữu thần độ sanh

Phạm vương, Đế thích hóa thành

Tự tại thiên, Đại tự tại thiên nhiệm mầu

Thiên đại tướng quân nhịp cầu

Tỳ-sa-môn, Tiểu vương… hầu hóa thân

Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan

Bà-la-môn, cụ túc phần Tăng Ni

Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di

Tiên đồng Nam Nữ… ứng thì nữ nhân

Dạ xoa, Thiên chân, Rồng thần

Càn-thát-bà, A-tu-la thân hiển đời

Ca-lâu, Khẩn-na-la… mời

Ma-hầu-la-già nguyện kết thời nối duyên

Nhân, Phi nhân cũng hiện tiền

Chấp Kim cang thần… hạo nhiên hộ đời.

***

Ba mươi hai tướng tuyệt vời

Tùy căn cơ… độ người người an vui

Sông Hương núi Ngự xinh tươi

Quán Âm Bồ-tát rạng ngời tâm linh.

loading...