Góc nhìn Phật tử

Nhẹ gót Tây phương

Thứ hai, 06/10/2021 10:13

Mỗi Phật tử chúng ta hãy nhất tâm, chí thành niệm danh hiệu Phật A Di Đà để giúp hương linh của nghệ sĩ được gia tăng định lực, đi vào thân trung ấm được siêu thoát vào cõi lành.

Tịnh Bình cam lộ đầy vơi,

Phi Nhung em đã về nơi Lạc thành.

Không còn già, bịnh, tử, sanh,

Không còn oan trái nợ nần thế gian.

Em về Tịnh độ Lạc Bang,

Di Đà thọ ký vào hàng vô sanh.

Bồ Tát bất thối bạn lành,

Hoa sen chín phẩm sẵn dành cho em.

Chí thành đốt nén tâm hương,

Nguyện Em nhẹ gót Tây phương an lành.

Screenshot_1
loading...