Kiến thức

Phật nói có sáu sức mạnh ở đời thường

Thứ hai, 27/02/2024 08:00

Tôi nghe như vầy: Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Có sáu loại sức mạnh phàm thường. Những gì là sáu?

3

Trẻ con dùng tiếng khóc làm sức mạnh, muốn nói điều gì cốt trước phải khóc.

Người nữ dùng sân hận làm sức mạnh, nổi sân hận rồi sau đó mới nói.

Sa-môn, bà-la-môn dùng nhẫn nhục làm sức mạnh, thường nghĩ tự hạ mình và hạ mình đối với người sau đó mới trình bày.

Quốc vương dùng kiêu ngạo làm sức mạnh, dùng thế lực cường hào để nói chuyện. Song A-la-hán dùng sự tinh chuyên làm sức mạnh để nói chuyện.

Chư Phật Thế Tôn thành tựu đại từ bi, dùng đại bi làm sức mạnh để làm lợi khắp chúng sanh.

“Này các Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu sức mạnh đời thường này. Cho nên, các Tỳ-kheo hãy học điều này như vậy.

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Kinh Tăng Nhất A-hàm

Sáu pháp - Phẩm Lực - Kinh số 1

Hán Dịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà

Việt dịch: Thích Đức Thắng

Hiệu đính & Chú thích: Tuệ Sỹ

 

loading...